Privacy, intellectueel eigendom en disclaimer

In dit document heeft Boost Creators BV de volgende onderdelen beschreven: privacy, intellectueel eigendom en disclaimer. Deze onderwerpen gelden niet alleen voor de website van Boost Creators BV, maar ook voor BoostYourClub, handelsnaam van Boost Creators BV.

Privacyverklaring Boost Creators B.V.

1. Inleiding

Boost Creators B.V. is een (online) marketingbureau dat creatieve campagnes en resultaatgerichte middelen ontwikkeld zowel online als offline. Indien een klant producten of diensten wil hebben, hebben wij persoonsgegevens van hem/haar nodig. Boost Creators B.V. verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat klanten vertrouwen hebben in onze organisatie. Daarom doen we er alles aan om hun privacy te beschermen. De regels voor het beschermen van privacy zijn vastgelegd in het Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht houdt op de naleving van de wet. Boost Creators B.V. handelt binnen de kaders van de wet.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn namen, adressen, telefoonnummers en rekeningnummers. Soms aggregeren of anonimiseren we persoonsgegevens zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot personen.

 1. Zijn klanten verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zij wij letterlijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van klanten te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens te gebruiken om een dienst of product aan te kunnen bieden. In dat geval is het gebruik van gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase. De precontractuele fase is bijvoorbeeld het verschaffen van inloggegevens.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van onze klanten:

2.1. NAW en contactgegevens

Dit zijn voornamen, voorletters, achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • Om opgevraagde (gratis) downloads te sturen of een bestelling via onze website te kunnen leveren.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je inschrijving voor onze mailing te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een kennismakingsgesprek of interesse in een van onze diensten.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.
 • Onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van Boost Creators B.V.
 • Klantenservice

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het onderzoeken van de kwaliteit van onze dienstverlening, namelijk het verkrijgen van kennis die nodig is om onze dienstverlening te verbeteren.

3. Cookieverklaring

Boost Creators B.V. gebruikt cookies van Google Analytics voor websitemetingen. Hiermee wordt alleen gezien welke pagina’s worden bezocht, er worden geen statistieken of gegevens opgeslagen over de bezoeker.

4. Delen we de gegevens met andere partijen?

Boost Creators B.V. deelt nooit persoonsgegevens zonder toestemming tenzij dit wettelijk verlicht is. Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Dit is bijvoorbeeld een postbedrijf dat post inzamelt, vervoert en bezorgt. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals het adres en eventueel een telefoonnummer of e-mailadres voor het maken van een afspraak.

Daarnaast maakt Boost Creators B.V. gebruik van een aantal softwareprogramma’s waarbij leveranciers toegang hebben tot persoonsgegevens. De leveranciers zijn onze verwerkers. Dat betekent dat wij een verwerkingsovereenkomst met hen hebben afgesloten. Daarin staan hun verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens.

Boost Creators B.V. zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat organisatorisch en technische maatregelen zijn genomen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

5. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Boost Creators B.V. gebruikt persoonsgegevens alleen binnen de EU. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, zijn persoonsgegevens in beginsel altijd passend beschermd.

6. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Alle personen die werkzaam zijn bij Boost Creators B.V. of ten dienste van Boost Creators B.V. werkzaamheden uitvoeren en daar persoonsgegevens voor moeten gebruiken zijn verplicht tot geheimhouding. Behalve als hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. Zij hebben alleen toegang tot informatie voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie, overige informatie wordt niet aan hen verstrekt. Wij treffen daarnaast technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van gegevens zodat ze niet verloren kunnen gaan en ze niet zonder reden verwerkt worden. Wij zorgen ervoor dat organisaties met wie wij persoonsgegevens delen dezelfde maatstaven aanhouden. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadelen voor klanten, dan informeren wij hen daarover zo snel mogelijk.

7. Hoe lang bewaren we gegevens?

Wij bewaren gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer de termijnen verstreken zijn vernietigen wij de gegevens.

8. Welke rechten hebben klanten op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Boost Creators B.V. vindt het belangrijk dat klanten hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. Klanten hebben de volgende rechten:

 • Het recht op inzage: het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van een klant verwerken;
 • Het recht op dataportabiliteit: op verzoek van een klant moeten wij alle persoonsgegevens die wij van hem/haar hebben overdragen naar de klant of een andere organisatie naar de keuze van de klant. Klanten kunnen alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of een overeenkomst.
 • Het recht op vergetelheid: indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft een klant het recht ons te vragen deze te verwijderen.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: indien persoonsgegevens die wij van een klant verwerken niet juist of niet volledig zijn, heeft een klant het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht op beperking van de verwerking: gedurende de periode dat we bezig zijn om:
  • Te bepalen of de gegevens van de klant gerectificeerd moeten worden;
  • Te bepalen of de gegevensverwerking onrechtmatig is;
  • Te bepalen of de gegevens verwijderd moeten worden;
  • Of indien de klant bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, heeft de klant het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken. Er zal dan een belangenafwerking plaatsvinden;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dat betekent dat wij altijd een menselijke blik op een besluit moeten werpen.

Wilt u een van deze rechten uitoefenen? Dan kun tu dit aangeven per e-mail (info@boostcreators.nl) of per brief (Niewstraat 5a, 5571 BA Bergeijk). In dit verzoek moet duidelijk beschreven staan welk recht de klant wil uitoefenen. Na ontvangst van het verzoek zullen wij binnen 4 weken aan de klant laten weten of wij aan het verzoek kunnen voldoen.

9. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit

Boost Creators B.V. vind het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat een klant niet tevreden is. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Hoe kan een klant contact met ons opnemen?

Mocht een klant vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kan contact worden opgenomen via info@boostcreators.nl, door een brief te sturen naar Nieuwstraat 5a, 5571 BA Bergeijk óf door te bellen naar telefoonnummer 0497-234 001.

11. Wijzigingen aan dit privacyverklaring Boost Creators B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Alle wijzigingen worden op de website van www.boostcreators.nl gepubliceerd.

 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendom-rechten op de inhoud van de diensten en websites van Boost Creators BV en BoostYourClub, zoals programmatuur, teksten, afbeeldingen en geluiden, zijn in het bezit van Boost Creators BV. Voor het openbaar maken van content die op de websites staat van Boost Creators BV en BoostYourClub dient schriftelijk of per email toestemming te worden gevraagd.

 

Cookies

 

Disclaimer

Door de webpagina’s van Boost Creators BV en BoostYourClub te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. Wij hebben de websites zorgvuldig samengesteld. U kunt geen rechten ontlenen aan de websites van Boost Creators BV en BoostYourClub. De websites hebben een informatief karakter. Uiteraard probeert Boost Creators BV de websites up to date te houden. Dit betekent niet alleen qua content, maar ook qua beveiliging. Boost Creators BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Boost Creators BV
Nieuwstraat 5a
5571 BA Bergeijk
0497-234001
info@boostcreators.nl

Datum: 19-10-2021, versie 1.0